Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å erstatte dagens to ordninger for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikring.

– Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens to-sporede system, som av mange oppleves som komplisert og uoversiktlig. Vi legger opp til en sterkere involvering av partene i arbeidslivet, og foretar nødvendige grep for å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
The Ministry of Labour and Social Inclusion is proposing to replace the two existing arrangements for work injury compensation with a single common labour injury insurance.

"The proposal represents a clear simplification in relation to the existing two-track system, which is perceived by many as complicated and unintelligible. We are preparing for a stronger involvement of the working life parties and are taking necessary measures to ensure a gender equality perspective in the regulations," says Labour and Social Inclusion Minister Dag Terje Andersen.
Norwegian (Bokmål) to English
Danish to English

CX Translations

1731 Kenwood Avenue

Duluth, MN 55811

USA

+1 (603) 7816620

cxtranslations@me.com


Det fri marked
El bliver indkøbt på det fri elmarked af elhandelsselskaberne. På markedet konkurrerer alle elkilder lige fra store kraftværker til den enkelte vindmølle. Hvis du ikke aktivt har valgt et selskab, får du automatisk strøm fra det lokale elhandelsselskab, som har en såkaldt forsyningspligtbevilling.

Hvis du ikke har lavet en særlig aftale med dit elselskab, får du leveret strøm med en pris som gælder ét kvartal. Prisen i et givet kvartal afspejler de aktuelle priser på elmarkedet, og priserne kontrolleres af Energitilsynet.

Der må ikke tjenes penge på elforsyning. Den pris, du betaler, dækker derfor kun de faktiske omkostninger samt omkostning til investering i nødvendige anlæg.

The Free Market

Electricity is purchased on the free electricity market from the electricity trading firms. All electricity sources compete in the market, from large power plants to the individual windmill. If you have not expressly chosen a company, you will automatically receive power from the local electricity company, which has a so-called public utility license.


If you have not made a special agreement with your electricity company, you will receive power at a price that applies for one quarter of a year. The price in a given quarter reflects the current prices on the electricity market, and the prices are regulated by the Danish Energy Regulatory Authority.


A profit may not be earned from supplying electricity. The price you pay thus covers only the actual costs along with costs for investing in necessary infrastructure.Lerum has two good cards to play when their juice and preserves are to be displayed and sold: Sogndal and Nynorsk.

“Sogndal and Nynorsk give us credibility,” in Sigbjørn Stedje’s opinion. He is responsible for marketing for Lerum and has no doubt that Sogndal the place, its dialect and using Nynorsk in the marketing are important reasons that Lerum now sells more of its products than before.
“To be sure, we have no noble motive behind doing this.  It is about selling.”
The Place for Fruits and Berries
Healthy, fit people, fjords, mountains, apple trees, and people who speak the Sogn dialect are ingredients in the commercials for Lerum.
“There are little stories where fruit and berries are a part of the daily life in the ‘juice village’ of Sogndal.  Sogn is presented as an optimal place for fruit and berries, it is the fruit and berries place in Norway,” explains Sigbjørn Stedje.
Lerum har to gode kort på handa når deira saft og syltetøy skal synleggjerast og seljast: Sogndal og nynorsk.
- Sogndal og nynorsk gir oss truverde, meiner Sigbjørn Stedje. Han er ansvarleg for marknadsføring i Lerum og er ikkje i tvil om at staden Sogndal, dialekt og nynorsk i marknadsføringa er viktige faktorar som gjer at Lerum no sel fleire av sine produkt enn før. 
- Me har nok ikkje noko edelt motiv bak å satse på dette. Det handlar om sal.
Frukt- og bærplassen
Friske, sunne menneske, fjord, fjell, epletre og folk som snakkar sogndialekt er ingrediensar i reklamefilmane til Lerum. 
- Det er snakk om små historier der frukt og bær er ein del av dagleglivet i ”saftbygda” Sogndal.  Sogn blir framstilt som ein optimal plass for frukt og bær, det er frukt- og bærplassen i Noreg, forklarar Sigbjørn Stedje.
Norwegian (Nynorsk) to English
Regeringen lämnar förslag till riksdagen om lösning på bristen på personnummer

Personnumren räcker inte till för alla som ska ha dem. Regeringen föreslår därför att personnummer ska kunna anges med en närliggande dag i samma månad i de fall personnummer saknas för en viss födelsedag. Detta förslag lämnas idag till riksdagen.

För framförallt den 1 januari eller den 1 juli (i dag sammanlagt 8 dagar) saknas personnummer för vissa år. Det beror på att många av dem som invandrar till Sverige blir tilldelade personnummer med dessa födelsedagar.  Genom att göra det möjligt att ange en närliggande dag i samma månad i personnumret när det inte finns tillräckligt med födelsenummer för en viss födelsedag kommer man till rätta med bristen på personnummer. Samtidigt förblir numrens konstruktion och innehåll oförändrade, vilket innebär stora besparingar för samhället och företagen.
Government delivers proposal to Parliament regarding solution for  scarcity of the civic registration number

There are not enough civic registration numbers for all who need them.  The Government proposes therefore that a civic registration number can be designated with an adjacent day in the same month in those cases when a civic registration number is lacking for a certain birth date.  This proposal is being delivered today to Parliament.

It is primarily January 1st or July 1st (currently eight days in all) that lack civic registration numbers for certain years.  That is because many immigrants to Sweden are allotted civic registration numbers with these birth dates.  By making it possible to designate an adjacent day in the same month in the civic registration number  (when there are insufficient birth registration numbers for a certain birth date), the lack of civic registration numbers will be resolved. At the same time, the numbers’ design and contents will remain unchanged, which means big savings for society and companies.
Swedish to English
Sample Translations